Minska bullret

De arbetsmoment som brukar bullra mest i svetsverkstäder är slipning, slaggning samt riktning.

Åtgärder för att minska uppkomst av buller

Ett effektivt (men inte alltid möjligt) sätt att minska bullret är att minska eller helt undvika slipning och slaggborttagning. Det går ibland att minska behovet av slipning exempelvis genom att:

  • Undersöka hur viktigt det är att svetsen slipas. Går det att undvika slipning?
  • Går det att ändra konstruktionen så att svetsen inte är synlig och inte behöver slipas?
  • Svetsa med lägre strömstyrka. Svetsen blir finare och behovet av slipning minskar. Visserligen tar svetsningen lite längre tid, men man sparar tid på minskat slipbehov.
  • Används möjligheten att styra trådmatningshastigheten vid MIG/MAG-svetsning för att undvika sprut som kräver extra mycket slipning exempelvis vid hörn?

Om man måste slipa eller ta bort slagg, är det bra om det går att använda metoder och verktyg som bullrar så lite som möjligt. Data om buller från slipmaskiner och slagghackor brukar man kunna få från leverantören. Bullret vid slipning och slaggning är dels ljud från maskinen, dels ljud från bearbetningen (slipning/slaggning). Ofta är bearbetningsljudet högst och det är svårt att påverka genom att välja ett tystare verktyg. Generellt kan man dock säga att bearbetning med slägga och slagghacka bullrar mest och slipmaskin minst.

Det går också att minska bullret från hantering av material och produkter genom att se till att arbetsbord/arbetsbänk är bullerdämpade, exempelvis genom att de har försetts med en dämpande gummimatta på undersidan. Sådan dämpning hindrar bullret från att fortplantas. Ljuddämpande gummimatta kan också motverka att konstruktioner kommer i egensvängning vilket också sprider buller.

Åtgärder som minskar spridning av buller

För att minska bullerspridning exempelvis till intilliggande arbetsplatser kan man skärma av eller till och med bygga in bullrande arbete med ljudabsorbenter. Utformningen av lokalens Ljudmiljö har stor betydelse för spridningen av buller.

Personlig skyddsutrustning

Om bullret är störande eller om det finns risk för hörselskador och det inte går att minska ljudnivån skyddar Hörselskydd mot hörselskador.

Checklista för svetsverkstäder