Bild

Lokalerna

Svetsning underlättas av om svetsverkstaden är väl utformad och en bra svetslokal bidrar till en hälsosam och säker arbetsmiljö.

En bra svetslokal är en lokal med

Tänk på att:

 • Takhöjden bör vara minst 5 meter. Eftersom svetsrök är varm, stiger den upp mot taket. Högt i tak gör det betydligt lättare att ordna bra allmänventilation i svetslokalen.
 • Lokalen behöver ha god värmeisolering. Det ger flera fördelar
  • Värmeförlusterna minskar, vilket minskar kostnaderna för uppvärmning av lokalen.
  • Risken för kalldrag minskar, vilket förbättrar klimatet i lokalen. Svetsare som ska arbeta i kalldrag får sämre precisionen och risken är stor att kvaliteten försämras.
  • Dåligt isolerade tak eller väggar gör att det speciellt vintertid blir kallras. Kallraset sprider svetsrök som stigit upp mot taket ut i lokalen. Luftkvaliteten försämras. Med bra isolering hinner den förorenade luften vid taket inte sjunka utan transporteras istället ut via frånluftsdon.
 • Layout och placering av olika nedsmutsande verksamheter. En bra layout med ett logiskt materialflöde i lokalerna underlättar arbetet. Det är också stora fördelar med att ha god ordning i lokalerna och tydliga och gemensamma regler.
 • Placera svetsarbetsplatser
  • så att drag från dörrar eller portar och transporter minimeras. Drag stör punktutsug och sprider svetsrök i lokalen. Kalldrag försämrar också precisionen i svetsarbetet och ökar risken för fel i svetsen.
  • på avstånd från gångvägar och där andra vistas. Alternativt kan svetsarbetsplatsen skärmas av. Ingen ska riskera att träffas av gnistor från svetsningen eller utsättas för damm från slipningen.
 • Allmänbelysningen i lokalen ska vara bra. Ju äldre man blir, desto bättre belysningen behöver man för att kunna se bra.
 • Skärma av svetsarbetsplatser så att ljusbågen inte kan ses från andra arbetsplatser. Välj ytor som minimerar reflexer.
 • Montera bullerabsorbenter i taket och eventuellt på väggar för att minska ljudspridningen från bullrande arbetsmoment.
 • Bullerabsorbenter kan också användas för att bygga in och skärma av bullrande arbetsplatser.
 • Se till att golven är hela och att transportvägar är markerade.
 • För att svetslokalen ska fungera bra krävs god ordning och fungerande underhåll. Läs mer under Ordning & reda. Fungerande städrutiner är också viktigt.
 • Se till att svetshallen har god Brandsäkerhet.
 • Det ska finnas tillgång till pausutrymme.

Checklista för svetsverkstäder