Elsäkerhet

Vid svetsning är det viktigt att installationerna är gjorda på rätt sätt, så att risken för elolyckor är så liten som möjligt. Men det räcker inte med säkra installationer. Dessutom måste svetsaren känna till riskerna med el och veta vad man ska göra för att undvika dem.

Jordning är viktigt

Vid svetsning ska svetsgodset jordas. Det är viktigt att jordklämmor är hela och rena så att anslutningen till godset blir god.

Undvik fukt och smuts som kan orsaka kortslutning

Elektrisk utrustning ska vara kapslad i enlighet med gällande regler. Dessutom ska elektrisk utrustning inte utsättas för fukt eller smuts, eftersom det kan leda till kortslutning. Elektrisk utrustning och speciellt sådan som kan utsättas för nötning, fukt och smuts, behöver kontrolleras regelbundet så att den är oskadad och ren.

Elektrisk utrustning och kablar ska vara hela och i bra skick

Kablar ska placeras så att de inte utsätts för nötning. Kablar och kontakter ska vara hela. Om en kabel eller kontakt skadas, ska den bytas ut.

Även elektrisk utrustning ska vara i bra skick. Det gäller speciellt strömkällan. Vid slipning och svetsning bildas det damm och rök som innehåller elektriskt ledande partiklar. Om detta damm kommer in i strömkällan kan det bli överhettning och kortslutning. Dessutom kan isoleringen försämras, vilket innebär en risk för svetsaren. Strömkällan behöver därför regelbundet kontrolleras och rengöras invändigt.

Utrustningen ska uppfylla gällande normer

I standarden finns regler för svetsströmkällor som drivs både med lik- och växelström.

För växelström (AC) får tomgångsspänningen inte överskrida 80 V (rms). Det finns undantag. Om svetsning görs

  • i trånga utrymmen där riskerna är större till exempel för att det är varmt, fuktigt eller finns ledande föremål. Här får tomgångsspänningen inte överskrida 48 V (AC). Toppvärdet får inte överstiga 68 V. Utrustning lämpad för användning i sådana miljöer får märkas med S-ymbol på märkplåten
  • med mindre utrustning för MMA-svetsning (som främst används hemma). Denna typ av utrustning ska märkas enligt standarden EN 50 060 och har en gräns för tomgångsspänning på 55 V (AC).
  • mekaniserat och svetsaren inte hanterar svetspistolen manuellt. I dessa fall får tomgångsspänningen vara 100 V (AC).

För likström (DC) tillåts normalt en tomgångsspänning på 113 V (toppvärde). Om svetsning görs mekaniserat tillåts maximalt 141 V. Vid plasmaskärning där strömförande delar inte är åtkomliga, tillåts 500 V.

Beroende på var svetsutrustningen ska användas, finns normer om inkaplsing. Ju större risk för att utrustningen utsätts för vatten eller främmande fasta föremål, desto högre krav på inkapslingen. Vilket skydd en svetsutrustning har, framgår av IP-numret på märkplåten. Exempelvis ska strömkällor för utomhusbruk har minst IP-klass 23.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är en extra säkerhet och bryter strömmen direkt om det blir ett spänningsfall till exempel för att det blivit kortslutning. Med jordfelsbrytare minskar risken att skadas allvarligt om en elolycka trots allt skulle inträffa.

Elarbete ska utföras av proffs

När man gör ingrepp i elektriska installationer, är det viktigt att man gör det på rätt sätt. Därför finns det regler om att sådana ingrepp ska göras av elektriker.

Checklista för svetsverkstäder