Kontrollera er allmänventilation

Använd gärna Checklista för kontroll av befintlig ventilation för att kontrollera ventilationen. Den tar upp frågor som rör både allmän- och platsventilation. För svetsverkstäder, kan det utöver frågorna i checklistan vara bra att kontrollera:

  • Brukar dörrar och portar stå öppna? Det kan skapa drag som upplevs som obehagligt och kan störa funktionen hos punktutsug. (Draget ”blåser bort” svetsröken från rörliga utsug och svetsröken sprids i lokalen istället för att ventileras ut.)
  • Är tak och väggar välisolerade? Om inte, blir de kalla vintertid när det är kallt ute. Kalla tak och väggar kyler ner den varma svetsrök som stigit uppåt och när den blir kall, sjunker den nedåt. Frånluftsutsug brukar sitta uppe vid tak, för att fånga in den uppåtstigande varma svetsröken och andra varma föroreningar. Är tak och väggar dåligt isolerade fungerar detta sämre.

Checklista för svetsverkstäder