Psykosocial arbetsmiljö

Forskning visar att hur man trivs på jobbet och arbetsklimatet har stor betydelse för både hälsa och sjukfrånvaro.

Symptom, besvär och sjukdomar

Det finns ett tydligt samband mellan att man inte trivs på arbetet och förhöjd sjukfrånvaro. Det finns också studier som visar att det finns ett samband mellan exempelvis psykosocial arbetsmiljö stress och dåligt ledarskap och bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och utmattningssyndrom.

Psykosocial arbetsmiljö för svetsare

Svetsares psykosociala arbetsmiljö är inte unik. Problemen finns i en del, men långt ifrån alla svetsföretag och är likartade med många andra verksamheter. Bland de problem som förekommer i svetsverkstäder och många andra verksamheter finns:

  • Stress
  • Dåligt fungerande kommunikation på arbetsplatsen, exempelvis mellan anställda eller mellan anställda och chefer.
  • Konflikter och dåliga relationer på arbetsplatsen.
  • Dåligt ledarskap, exempelvis för att cheferna inte är tydliga med målen för verksamheten, hur arbetet ska fördelas, ansvarsfördelning eller återkoppling både om sådant som fungerar bra och sådant som behöver förbättras.

Gränsvärden

Det finns inga enkla sätt att objektivt mäta och bedöma den psykosociala arbetsmiljön och inte heller några gränsvärden. Däremot kan man undersöka den med metoder som enkäter eller genom att prata med varandra om hur det fungerar på arbetsplatsen. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur anställda upplever sin arbetsplats, och hur relationerna fungerar med chefer och arbetskamrater.

Åtgärder

Den psykosociala arbetsmiljön går att förbättra, ofta med relativt enkla medel. Läs mer om det under Organisera svetsarbetet. Ett enkelt sätt att börja arbeta med den psykosociala arbetsmiljön är att tillsammans inom företaget gå igenom Checklista för trivsel och arbetsklimat.

Checklista för svetsverkstäder