Bild

Hälsorisker

Svetsning är ett kvalificerat yrke som kräver gedigen yrkeskunskap. Samtidigt innebär svetsning risker, om man inte arbetar på ett säkert sätt och med bra utrustning. Yrkeskunnande handlar för svetsare inte bara om att kunna svetsa professionellt. Det handlar också om att känna till riskerna i arbetet och att veta hur man arbetar säkert. Här är en översikt över riskerna. Vi redovisar också statistik om svetsning, arbetsmiljö och hälsa. Även om svetsning innebär risker, så finns det mycket man kan göra för att arbetet ska bli säkert och att riskerna ska minska. SvetsaRätt.se handlar om det ni kan göra för att svetsarbetet ska bli säkert.

Svetsare drabbas mer än andra av arbetsskador. Läs mer om statistik över arbetsmiljö och arbetsskador.

De allvarligaste riskerna för svetsare är om man:

 • Andas in svetsrök.
 • Arbetar i besvärliga arbetsställningar och kanske med tungt arbete.
 • Utsätts för vibrationer, till exempel från vibrerande verktyg vid slipning eller slaggning.
 • Tittar på ljusbågen och får svetsblänk, andra ögonskador eller hudskador.
 • Får svetssprut eller gnistor i öronen, ögonen eller på huden.
 • Utsätts för buller.
 • Kommer i kontakt med elektriskt ledande utrustning och får en elektrisk stöt.
 • Råkar ut för en olycka som kvävning, förgiftning, brand eller explosion .
 • Utsätts för elektromagnetiska fält från elkablar och svetsutrustning.

Dessutom finns:

 • Brandrisk, om svetslågan, gnistor eller svetsloppor antänder brännbart material.
 • Risker kopplade till handhållna verktyg, så som borrmaskiner, vinkelslipar/kapar och slipar/bandslipar.

Checklista för svetsverkstäder