Minska kostnaderna

Svetsföretagets ekonomi, som alla andra företags ekonomi, handlar om intäkter och kostnader. Ska ekonomin bli bättre, handlar det om att öka intäkterna, men lika viktigt är att ha koll på kostnaderna. Läs mer om vad ni kan göra för att förbättra ekonomin genom att minska kostnaderna.

Kostnader för kvalitetsbrister

Kvalitetsbrister innebär kassationer eller att svetsfogar måste göras om. Kanske upptäcks felet först av kunden, vilket kan påverka kundens förtroende för er och kanske leder till att kunden ser sig om efter andra leverantörer.

Det finns många olika typer av kvalitetsbrister. När ett fel uppstått är det bra att undersöka mer i detalj vad det beror på. Samtidigt kan man arbeta med att förbättra kvaliteten generellt.

SvetsaRätt.se ger tips om vad ni kan göra för att minska kvalitetsbristerna genom att:

  • Utforma arbetsplatser som gör det enklare för svetsaren att svetsa med god kvalitet. Läs mer under Svetsplatsen.
  • Vidareutbilda svetsare så att de blir kunnigare. Läs mer under Kunniga svetsare och titta på innehållet under Utbildning.
  • Ordna bra ventilation, för att minska förekomsten av partiklar och andra luftföroreningar som kan störa elektronisk utrustning. Läs mer under Allmänventilation och Effektiv platsventilation.

Kostnader för bristande ordning och reda

Att ständigt behöva leta efter verktyg och material stjäl tid. Och tid är pengar. Ordning och reda spar både tid och pengar. Läs mer om vad ni kan göra under Ordning & reda.

Kostnader för rekrytering och introduktion av svetsare

Arbetskraftskostnader handlar inte bara om löner och sociala avgifter. När någon slutar och man behöver anställa en ny svetsare, innebär det extra kostnader. Kostnaderna kan delas upp i:

  • Tid för nyrekrytering, utformning av eventuell annons, kontakter med sökande, intervjuer, kontroll av referenser mm.
  • Eventuella omkostnader för annonser mm.

Utöver dessa direkta kostnader tillkommer:

  • Minskade intäkter i samband med introduktion av den nya svetsaren.
  • Eventuella kostnader för certifikat, kompletterande utbildning mm för nyanställda svetsare.
  • Eventuella kostnader för produktionsbortfall om det är svårt att hitta en yrkeskunnig svetsare att anställa.

Kostnaden för tid för rekrytering och introduktion är mycket högre än omkostnaderna. Det är inte ovanligt med kostnader från 100 000:- och uppåt. En del av dessa kostnader går att undvika. Med tanka på vad en enda nyrekrytering kan kosta, kan det vara värt att lägga en del pengar på sådant som minskar behovet av ersättningsanställning efter svetsare som slutat. Sådana åtgärder kan vara

  • Förbättra trivseln, så att intresset för att byta arbetsplats minskar.
  • Utforma arbetsplatsen bra, så att den inte sliter på kroppen och svetsare klarar av att arbeta fram till pension. Läs mer under Svetsare som håller.

Energikostnader för att värma lokaler

För att svetsare ska kunna göra ett bra jobb, måste temperaturen i arbetslokalen vara bra. Läs mer om det under Klimat som bidrar till hög produktivitet och kvalitet. Att värma lokaler kostar en del, men det går också att hålla nere kostnaderna. Vill ni minska era kostnader för uppvärmning? Och samtidigt minska företagets miljöpåverkan? Läs om hur ni kan få en fungerande Allmänventilation och samtidigt spara energi.

Checklista för svetsverkstäder