Arbetsmiljöarbetet

I en verksamhet som svetsning är det mycket som måste fungera i arbetsmiljöarbetet. Sådant som inte fungerar kan leda till problem och störningar av olika slag, som i sin tur leder till exempelvis minskad produktivitet, försämrad kvalitet, olyckor eller ohälsa.

Kommunikation

Grundläggande för att verksamheten men också arbetsmiljöarbetet i ett företag ska fungera bra, är att kommunikationen inom företaget, mellan anställda och mellan anställda och chefer fungerar bra. En fungerande kommunikation bygger både på informella kontakter och formaliserad kommunikation, till exempel rutiner för regelbunden information och för möten. Kommunikationen brukar alltid gå att förbättra. Fundera till exempel över om era rutiner för kommunikation innebär att:

 • Alla får den information de behöver och har möjlighet att framföra sina synpunkter.
 • Formerna för kommunikationen uppmuntrar dialog (inte bara envägskommunikation).
 • Kommunikationen bidrar till tillit och öppenhet.
 • Kommunikationsvägarna är sådana att det inte sprids motstridig information.

Arbetsmiljöarbetet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete) handlar om att ha fungerande rutiner för att säkerställa en god arbetsmiljö. Rutinerna ska innefatta:

 • En arbetsmiljöpolicy som klargör hur företagets ledning ser på arbetsmiljön. Arbetsmiljöpolicyn är viktig eftersom den anger riktlinjer för arbetsmiljön och ska därför vara känd av de anställda. I företag med minst tio arbetstagare ska arbetsmiljöpolicyn vara skriftlig.
 • Att göra en handlingsplan för vad som ska göras för att förbättra arbetsmiljön. Handlingsplanen ska innehålla sådant som inte åtgärdas omedelbart. Handlingsplanen bygger på en bedömning av riskerna i verksamheten. Som underlag för handlingsplanen kan man använda Checklista för svetsverkstäder. Svetsa Rätt innehåller mycket information som är bra underlag för en handlingsplan.
 • Eventuella arbetsolyckor, arbetssjukdomar eller färdolycksfall ska rapporteras till Försäkringskassan. Allvarliga arbetsolyckor samt allvarliga tillbud (dvs. om någon skadats svårt eller dött, om flera skadades samtidigt eller om ett tillbud innebar allvarlig fara för liv eller hälsa) ska rapporteras omgående till Arbetsmiljöverket.
 • Arbetsskador ska utredas och följas upp och åtgärder ska vidtas för att något liknande inte ska hända igen.
 • Kemiska produkter som finns eller används i verksamheten ska förtecknas på något sätt. För varje produkt märkt med faropiktogram (eller orange farosymbol) ska det finnas säkerhetsdatablad. Läs mer om vad som gäller i KemiGuiden. Där finns också ett interaktivt test, Min KemiGuide, som hjälper er att reda ut vilka krav som gäller för de kemiska produkter och risker som finns hos er.
 • För att arbetsmiljöarbetet ska fungera, behövs det en tydlig fördelning av arbetsuppgifterna. Om företaget har mer än tio anställda ska denna fördelning vara skriftlig. Dessutom ska arbetsmiljöarbetet drivas i samråd med anställda och skyddsombud. När arbetsuppgifterna fördelas behöver man också säkerställa att de som får arbetsuppgifter har tillräckliga kunskaper och resurser för att klara sina uppgifter.
 • Arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen. Sådant som inte fungerat tillräckligt bra ska förbättras. I företag med mer än tio anställda ska uppföljningen dokumenteras.

Rutiner för arbetsmiljöarbetet är bra, men rutiner räcker inte. De ska fyllas med ett bra innehåll, så att man arbetar med de arbetsmiljörisker som finns i verksamheten och vidtar effektiva åtgärder. Svetsa Rätt ger tips och råd både om vilka risker som finns och hur ni kan förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljöarbetet kan innefatta andra rutiner som också måste fungera. Här finns mer inforamtion om

 • Medicinska undersökningar och vaccineringar, bland annat hörselundersökningar, och särskilda undersökningar om man utsätts för vibrationer i arbetet, om man svetar i gods som är lackerat med polyuretan eller i gammal färg eller gamla lödfogar som innehåller bly.
 • Underhåll, besiktning och kontroll.
 • Utbildning av anställda.

Checklista för svetsverkstäder