Automatisering och mekanisering

Automatisering och mekanisering är ett effektivt och ofta också lönsamt sätt att svetsa och samtidigt förbättra svetsarens arbetsmiljö. Det finns olika sätt att automatisera och mekanisera och mekaniseringsgraden kan variera. Därför kan automatisering och mekanisering passa både för svetsning av stora serier och av enstaka produkter.

Om automatisering och mekanisering

Automatisering innebär att hela svetscykeln är automatiserad och innebär vanligtvis att svetsningen utförs av en svetsrobot men kan också göras genom att automatisera förflyttning av arbetsstycket under svetsningen. Svetsroboten kompletteras vanligtvis med någon form av lägesställare. Mekanisering innebär vanligtvis att svetspistolen förs automatiskt under svetsningen, men svetsningen övervakas av en operatör som också byter arbetsstycke.

Även slipning kan robotiseras och mekaniseras.

Är det ekonomiska motiverat att mekanisera eller automatisera?

När man funderar över om investering i automatisering eller mekanisering är lönsamt brukar man göra en investeringskalkyl. Fundera över om något av detta behöver tas med i er kalkyl.

 • Produktivitetsökning. Automatiserad eller mekaniserad svetsning kan pågå under i stort sett hela arbetsdagen, kanske upp till 7 timmar per skift. Hur stor del av arbetstiden svetsar en svetsare? 5 timmar? Det motsvarar i så fall en produktivitetsökning med 40 % om den manuella och automatiska svetsningen görs i samma tempo.
 • Kvalitetsförbättring. Hur är kvalitén idag? Har svetsarna goda förutsättningar att svetsa med bra kvalitet eller finns det arbetsmoment som borde mekaniseras eller automatiseras helt eller delvis för att förbättra kvalitén?

Automatisering och mekanisering kan minska belastningen på svetsare både när det gäller besvärliga arbetsställningar och exponering för svetsrök. Det innebär att svetsare kanske kan fortsätta arbeta länge, fram till pension. Hur är det hos er? Är det vanligt att svetsare slutar arbeta före uppnådd pensionsålder, för att kroppen inte längre orkar med arbetet?

Arbetsmiljön förbättras

Automatisering och mekanisering kan vara ett mycket effektivt sätt att förbättra arbetsmiljön. Under själva svetsmomentet behöver svetsaren inte vistas nära svetsningen och utsätts därmed inte för svetsrök och andra risker som finns nära ljusbågen. Dessutom är svetsroboten inte känslig för besvärliga arbetsställningar, utan kan programmeras för att svetsa på ställen och i vinklar som en svetsare aldrig skulle klara.

Att tänka på vid automatisering och mekanisering

Även om arbetsmiljön förbättras vid automatisering och mekanisering, finns en del gamla risker kvar och en del nya tillkommer. Det är viktigt att känna till riskerna och vidta åtgärder så att ingen skadas.

 • Arbete med automatiserad eller mekainserad svetsning innebär att svetsaren måste ha god kunskap om de metoder som används, men också om risker och hur man arbetar säkert. Någon form av planerad utbildning anpassad till den utrustning som används vid företaget behövs därför.
 • Ingen ska (medvetet eller av misstag) kunna komma in i arbetsområdet och kanske fastna i rörliga delar eller skadas av rörliga delar, el eller svetsningen. Därför behöver det finnas någon form av barriär som automatiskt stoppar svetsningen om någon kommer in i arbetsområdet. Exempel på sådana barriärer är förreglade staket och grindar, ljusbommar och ljusridåer samt kontaktmatta.
 • Det behöver finnas rutiner för hur underhållsarbete och annat arbete i arbetsområdet ska utföras, så att ingen av misstag startar robot etc. när någon vistas i arbetsområdet.
 • Svetsningen ska kunna manövreras på ett snabbt och effektivt sätt och även stoppas snabbt vid behov.
 • Skyddsstopp och nödstopp behöver finnas och vara lätt åtkomliga. Stoppen ska placeras på ställen där de kan komma att behövas. Vid en olycka kan det vara mycket viktigt att ha nära till nödstoppet, så att maskinen kan stoppas så snabbt som möjligt.
  • Det räcker inte med stoppfunktioner. Dessa funktioner måste också vara tillförlitliga. Exempelvis ett programstopp är inte ett säkert stopp och skyddar inte operatören.
  • Det är viktigt att det är tydligt hur maskinen stoppats, så att ingen går in i arbetsområdet, exempelvis under ett programstopp.
  • Stopp får inte leda till att viktiga funktioner faller bort, exempelvis att gripdon slutar fungera och tappar detaljer eller att maskinen startar oavsiktligt när strömmen kommer tillbaka.
 • Hur ska ventilationen ordnas för att fånga in svetsrök så effektivt som möjligt? Utsug i fixturer kan vara ett effektivt sätt att fånga in svetsröken innan den sprids i lokalen.
 • Behövs särskilda anordningar för att fånga upp svetssprut och eventuellt oljespill. OBS! Halkrisk.
 • Behövs avskärmningar för att de som vistas nära svetsningen inte ska riskera att skadas av ljusbågen?

Checklista för svetsverkstäder