Bild

Elektromagnetiska fält bildas runt kablar mm. Illustration: Bosse Näsström

Elektromagnetiska fält

De elektromagnetiska fält som förekommer vid svetsning beror på att det flyter ström genom elkablarna och svetsutrustningen. Oftast är det växelström men likström (helvågslikriktad trefas) förekommer också. Svetsare utsätts för fälten, men känner man till vad som ger höga exponeringar för dessa fält, går det att undvika dem.

Hälsorisker och besvär

Man vet att elektromagnetiska fält skapar elektriska strömmar i kroppen. Ju högre magnetiska fält och ju närmare kroppen fälten finns, desto kraftigare blir de elektriska strömmarna. Växelström ger större effekter än likström. Är strömmen tillräckligt hög, kan det centrala nervsystemet (nervceller i hjärnan och ryggmärgen) påverkas. Det märks som nerv- och muskelryckningar. Man kan även uppleva ljusblixtar för ögonen.

Det pågår forskning om effekter av elektromagnetiska fält. Studier tyder på att risken för leukemi ökar hos barn som bor nära kraftiga elledningar. Studier av användning av mobiltelefoner (som också har elektromagnetiska fält omkring sig) visar inte på några tydliga och entydiga cancerrisker. Eftersom många utsätts för elektromagnetiska fält och forskningen inom området inte ger svar på alla frågor, har myndigheterna bestämt att tillämpa en försiktighetsprincip. Regler som begränsat exponeringen för elektromagnetiska fält finns och håller på att införas.

Aktiva implantat, till exempel pacemarker, defibrillator och insulinpump.

Den som har pacemaker, defibrillator eller insulinpump måste vara särskilt försiktig och inte vistas i närheten av motståndssvetsning och annan svetsning där höga strömmar förekommer, eftersom dessa implantat kan störas av elektromagnetiska fält. Rådgör med sakkunnig läkare.

Läs mer om elektromagnetiska fält på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Elektromagnetiska fält vid svetsning

Svetsare utsätts för högre magnetiska fält än de flesta andra yrkesgrupper. Ju närmare svetsaren som svetsutrustningen står och ju närmare kroppen som kablarna finns, desto högre blir det magnetiska fält som svetsaren utsätts för.

De vanligaste svetsmetoderna i industrin, MIG och MAG använder likström och alstrar därför inte lika farliga magnetiska fält. De kraftigaste magnetfälten förekommer vid motståndssvetsning.

Gränsvärden

Det finns inga svenska gränsvärden för de elektromagnetiska fält som förekommer vid svetsning. Det internationellt rekommenderade gränsvärdet (från ICNIRP, International Commission on non-ionizing radiation protection) är 1000 µT vid 50 Hz. Det gränsvärdet kan överskridas vid arbete med större svetsutrustningar. Vid svetsning alstras det både över- och undertoner, vilket innebär att det också förekommer ström med andra frekvenser än 50 Hz. Vid mätning behöver man ta hänsyn till dessa under- och övertoner, eftersom riktvärdet varierar med frekvensen. Mätning av elektromagnetiska fält kan bara göras av experter på sådana mätningar. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Ett EU-direktiv om elektromagnetiska fält är under utveckling. När beslut tagits om direktivet, kommer det att införas i svensk lagstiftning.

Åtgärder som minskar exponeringen

Svetsa Rätt.se innehåller information om hur man kan minska riskerna med elektromagnetiska fält. En av åtgärderna visas i en av våra korta filmer.

Checklista för svetsverkstäder