Buller

Symptom, besvär och sjukdomar

Om man utsätts för höga ljudnivåer, kan man få en tillfällig hörselnedsättning. Efter en tids hörselvila brukar man höra som vanligt igen. Om man utsätts för höga ljudnivåer under lång tid, kan man få en bestående hörselnedsättning. En sådan skada går inte att bota. Man kan också få en bestående hörselnedsättning om man vid enstaka tillfällen utsätts för mycket kraftigt ljud. Om man ständigt har öronsus kan det vara ett tecken på att man fått eller håller på att få en hörselskada. Delvis går det att kompensera en hörselnedsättning med en hörapparat, men en hörapparat kan inte återskapa normal hörsel.

Buller kan också leda till tinnitus (öronsus, en slags inre oljud) och ökad känslighet för ljud. Tinnitus kan inte botas, men besvären kan dämpas.

Ofta märker man inte att man fått en hörselskada, eftersom hörseln försämras gradvis och man märker inte den gradvisa försämringen.

Även en liten hörselnedsättning är besvärande, eftersom det blir svårare att uppfatta tal och att delta i samtal.

Buller maskerar informationsbärande ljud

Buller är inte bara hälsoskadligt, det kan också påverka kommunikationen på arbetsplatsen och svetsarens möjlighet att prata med arbetskamrater, höra varningar eller att maskiner börjar låta annorlunda. I värsta fall kan detta leda till olyckor. Andra konsekvenser kan bli sämre kvalitet eller produktivitet.

Vad bullrar vid svetsning?

Vanliga ljudnivåer i samband med svetsarbeten är: 

Arbetsmoment

Ungefärlig ljudnivå dB(A)

MIG- och MAG-svetsning

Upp till 80 dB(A)

Gasskärning

Upp till och ibland över 85 dB(A)

Slipning

Kraftig slipning upp till 100-110 dB(A)

Riktning med slägga

Impulsljud (slagljud) upp till 140 dB(A)

Gränsvärden

Gränsvärdet för buller är 85 dB(A) räknat som medelvärde över en arbetsdag. 100 dB(A) under 15 minuter motsvarar 85 dB(A) under en hel arbetsdag. Dessutom finns ett insatsvärde på 80 dB(A). Utöver dessa värden finns också gränsvärden för impulsljud och maxinal ljudnivå. Mätningar för jämförelse med gränsvärden bör göras av någon med erfarenhet av bullermätningar, till exempel inom företagshälsovården.

Vid ljudnivåer över gränsvärdet ska hörselskydd användas. Vid insatsvärdet ska det finnas tillgång till hörselskydd.

Åtgärder

En vanlig åtgärd mot buller är Hörselskydd. De skyddar, förutsatt att de alltid används när det bullrar. Det är viktigt att också de som arbetar i närheten av bullrande arbetsmoment använder hörselskydd.

Åtgärder som minskar bullret och spridningen av buller, handlar både om att skapa en god Ljudmiljö i svetshallen och att använda utrustning och arbetsmetoder som Minskar bullret.

Anställda som utsätts för 85 dB(A) eller högre (mätt som medelvärde för en hel arbetsdag) eller som utsätts för impulsljud över 135 dB(C) ska erbjudas hörselundersökning. Läs mer om det på sidan Rutiner som måste fungera.

Checklista för svetsverkstäder