Instuderingsfrågor

Hälsorisker

Beskriv översiktligt vilka hälsorisker som finns vid svetsning. (Hälsorisker är de hälsoeffekter som kan uppkomma om man inte vidtar rätt skyddsåtgärder när man svetsar, exempelvis svetsblänk)

Vilken exponering vid svetsning kan ge upphov till hälsoriskerna? (Exponering är det man utsätts för, t ex svetsrök, buller)

Vilka är symptomen och hur märker man att man blivit exponerad? Ange symptom för varje typ av exponering.

Vad är viktigt att tänka på för svetsare som
a) är gravida?
b) har pacemaker, defibrillator, insulinpump eller andra aktiva implantat?

När man svetsar i vissa material/med vissa svetsmetoder uppkommer särskilda och allvarliga risker. Vilka material och metoder handlar det om och vilka är riskerna?

Om en svetsare får huvudvärk, andnöd och blir trött, vad kan det bero på?

Reflektion/diskussion: Finns det några hälsorisker som man inte kan undvika eller kontrollera?

Skyddskläder och skyddsutrustning

Vid svetsning måste man använda olika former av personlig skyddsutrustning och skyddskläder. Beskriv vilka kläder/vilken skyddsutrustning som behövs.

För varje typ av kläder/skyddsutrustning beskriv vad man särskilt ska tänka på för att kläderna/utrustningen ska ge ett bra och tillförlitligt skydd.

Finns det något särskilt som man ska tänka på vid inköp av skyddskläder och skyddsutrustning?

Vid svetsning brukar man använda svetshjälm som är kombinerad med andningsskydd. Vad är viktigt att tänka på för att detta ska fungera så bra som möjligt? Ofta används numera självbländande svetshjälm – vilka är fördelarna med sådana hjälmar?

Vad ska man tänka på när det gäller underhåll av kläder och skyddsutrustning?

Vad kan konsekvenserna bli om man inte använder rätt kläder och skyddsutrustning?

Finns det något särskilt som man behöver tänka på om man har glasögon eller kontaktlinser och ska svetsa?

Om dig som svetsare

Reflektion/diskussion: Vad är viktigt att tänka på när det gäller mat och träning för att man ska orka arbeta som svetsare ett helt yrkesliv?

Reflektion/diskussion: Om en svetsare börjar få ont, vad är det viktigt att tänka på och göra?

Skyddsåtgärder

Vid svetsning bildas det svetsrök. Beskriv hur man kan skydda sig mot svetsrök och vad som är viktigt för att skyddet ska vara så effektivt och bra som möjligt.

Vid svetsning används (vanligtvis) el. Hur ska man arbeta och vad ska man göra för att inte riskera att skadas av elen?

Vilka arbetsmoment vid svetsning innebär att man utsätts för vibrationer? Går det att minska risken för vibrationsskador? Hur i så fall?

Vid svetsning arbetar man ibland i besvärliga arbetsställningar? Är det farligt på något sätt? Om ja, förklara hur. Finns det något man kan göra för att undvika dåliga arbetsställningar? Vad?

Vad är rimligt att man ska lyfta i samband med svetsning? Kan man vidta några åtgärder som minskar behovet av att lyfta tungt gods? Om ja, vilka?

Vad är viktigt att tänka på för att den som arbetar intill någon som svetsar inte ska riskera att skadas eller utsättas för farliga exponeringar? Vilka exponeringar ska den som arbetar nära någon som svetsar undvika?

Elektromagnetisk strålning förekommer vid svetsning. Vad ska man särskilt tänka på för att man inte ska utsättas för elektromagnetisk strålning över gällande gränsvärden.

Reflektion/diskussion: Gå igenom din egen arbetsplats/svetsarbetsplatserna på din skola. Vad är det som är bra? Finns det något som borde förbättras?

Om lokalerna

Genom att utforma lokalerna på ett bra sätt, lägger man grunden för en bra arbetsmiljö. Vad är särskilt viktigt att tänka på för att lokalerna ska vara bra att svetsa i?

Reflektion/diskussion: Hur är de lokaler som du arbetar och svetsar i? Finns det något som borde förbättras? Vem är det som ansvarar för lokalerna och kan fatta beslut om förbättringar?

En bra arbetsplats

Vad är det som är viktigt att tänka på för att man ska trivas på jobbet? Hur ska jobbet organiseras?

Reflektion/diskussion: Alkoholmissbruk förekommer i samhället och även bland yrkesverksamma. Det förekommer också skadligt bruk av läkemedel, spel, överdriven träning, dopning och numera även av sociala medier. Diskutera om detta kan få några konsekvenser för arbetet och i så fall vilka. Ska man göra något? Om ja, vad? Gå gärna också in på Alnas webbplats och testa dig själv.

Reflektion/diskussion: Är det ordning och reda på din arbetsplats/i din skola?

Om svetsning och ekonomi

För att svetsningen ska vara effektiv och hålla god kvalitet, är det viktigt att svetsaren kan göra ett så bra jobb som möjligt. Ge exempel på vad man kan göra för att skapa goda förutsättningar för att göra ett bra jobb som svetsare.

Förklara varför det kan vara ekonomiskt lönsamt att köpa in ett självbländande svetsvisir jämfört med ett som inte är självbländande.

Förklara varför det kan vara ekonomiskt lönsamt att ha ett bra klimat utan drag i arbetslokalen?

Förklara varför det kan vara ekonomiskt lönsamt att skaffa svetspistoler med integrerade utsug istället för att använda rörliga punktutsug.

Ge exempel på hur kostnader kan minskas i och med att man skapar en bra arbetsmiljö för svetsare.

Om arbetsmetoder

Vad kan automatisering och mekanisering betyda för svetsarens arbetsmiljö?

Finns det några andra fogningsmetoder som kan ersätta svetsning? Vilka för- respektive nackdelar finns det med dem jämfört med svetsning?

Arbetsmiljöarbetet

Beskriv minst fem viktiga delar/aktiviteter i ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Krav på arbetsmiljöarbetet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vilka föreskrifter från Arbetsmiljöverket berör svetsning? På vilket sätt ska man tolka föreskrifterna - är det råd om hur det bör vara eller lagstadgade krav som alla måste följa?

Checklista för svetsverkstäder