Handledarmaterial för introduktion och utbildning av svetsare

Säker svetsning i en god arbetsmiljö handlar om att göra rätt i en mängd detaljer. Inställning av punktutsug, rätt användning av personlig skyddsutrustning, inställning av strömstyrkan och mycket annat. Bra introduktion och utbildning är viktigt för att lära sig allt detta.

Om handledarmaterialet

Handledarmaterialet har utvecklats för att kunna användas både vid introduktion och utbildning inom företag och vid yrkesutbildning av svetsare. Det har utvecklats för att svara mot krav som anges i ARMUS, Arbetsmiljöutbildning för svetsare.

Utbildningens mål är säker och professionell svetsning. Fokus i utbildningen är god och säker arbetsmiljö. God arbetsmiljö handlar om att svetsaren inte ska riskera att skadas vare sig på kort eller på lång sikt. I praktiken handlar detta ofta om utformning av lokaler, svetsarbetsplatser, svetsmetoder och organisation på ett sätt som underlättar svetsarens arbete men som dessutom ofta bidrar både till god produktivitet och till god kvalitet.

Utbildningen handlar inte bara om att utbilda svetsare om riskerna i arbetet och hur man arbetar säkert och utan onödiga belastningar på kroppen. Målet är betydligt högre, att svetsare inte bara ska veta i teorin hur det ska vara, utan också tillämpa kunskaperna i sitt dagliga arbete. Därför ger vi tips på hur utbildningen kan utformas och pedagogiska metoder för att nå detta mål.

I handledarmaterialet ingår instuderingsfrågor (här finns frågorna i ett Word-dokument , 17.3 kB.som lärare kan välja att använda direkt eller komplettera eller justera). Frågorna är tänkta att vara ett stöd vid utbildning om arbetsmiljö med hjälp av Svetsa Rätt.

Handledarens uppgift

Introduktionen och utbildningen behöver planeras av en handledare, utbildare eller lärare. I planeringen ingår att formulera målet för introduktionen eller utbildningen. Vilka ska utbildas? Vad ska de kunna när utbildningen är avslutad? Är målet att arbetssättet vid svetsning ska förändras efter utbildningen och bli säkrare? Är målet att arbetsmiljön ska förbättras? I vilken utsträckning ska utbildningen ta upp sådant som svetsaren inte kan påverka själv, som lokalernas utformning?

Välj omfattning och innehåll

Vi erbjuder underlag för introduktion och utbildning enligt tre grundmodeller. Modellerna illustrerar att utbildningen kan läggas upp på olika sätt och med varierande omfattning. Modellerna kan naturligtvis anpassas efter de förutsättningar och behov som finns och kräver naturligtvis olika mycket tid. Modellerna kan vid behov utökas eller krympas för att bättre passa målgruppen och givna förutsättningar.

Modell 1 , 296 kB. är en introduktion och är avsedd för yrkesverksamma svetsare. Introduktionen, som bygger på korta filmer och diskussioner, kan ta allt från 2 timmar (för svetsföretag som redan arbetar på ett säkert sätt och som inte behöver lägga så mycket tid på att prata om filmerna och vad som är rätt och fel) upp till flera tillfällen om 1-2 timmar där man pratar om enstaka filmer vid varje tillfälle. Med detta upplägg kan tidsåtgången bli upp till 2 arbetsdagar per person. Går det åt så mycket tid, återspeglar det att det funnits mycket att diskutera och sannolikt också förbättra inom företaget.

Modell 2 , 578 kB.är en mer ambitiös grundkurs, som genomförs under minst 2 dagar. Den är avsedd för yrkesverksamma svetsare.

Modell 3 , 423.9 kB. är en utbildning som passar in i yrkesutbildning av svetsare och beräknas omfatta totalt cirka 80 timmar.

Dessutom ger vi underlag för utveckling av utbildning skräddarsydd efter behov och förutsättningar.

Checklista för svetsverkstäder