Lagar och regler

Det finns många lagar och regler som gäller svetsning. Här ges endast en översikt över de regler som gäller arbetsmiljön vid svetsning.

Arbetsmiljölagen och föreskrifter om arbetsmiljön

Arbetsmiljölagen gäller för svetsande företag, liksom för alla andra arbetsplatser. Arbetsmiljölagen anger principerna för hur arbetsmiljön ska vara. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet:

  • tekniska
  • fysiska
  • arbetsorganisatoriska
  • sociala samt
  • arbetets innehåll.

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetsmiljölagen preciseras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. De föreskrifter som kan beröra svetsare och svetsföretag listas nedan. Samtliga föreskrifter finns tillgängliga på Arbetsmiljöverkets hemsida.

En föreskrift gäller särskilt för svetsföretag

AFS 1992:9 Smältsvetsning och skärning

Allmänna regler som gäller de allra flesta företag och som är viktiga också för svetsföretag

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning
AFS 2012:2 Belastningsergonomi
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 2005:16 Buller
AFS 2005:15 Vibrationer. Om man utsätts för vibrationer finns också krav på medicinska kontroller enligt AFS 2005:6 Medicinska kontroller
AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

En föreskrift gäller för strålning från ljusbågen

2009:7 Artificiell optisk strålning

Regler som gäller hantering av gaser och gasflaskor

AFS 2001:4 Gasflaskor
AFS 1997:7 Gaser
AFS 2002:.1 Användning av trycksatta anordningar

Regler som gäller kemiska risker i arbetsmiljön, t ex svetsrök eller kemiska produkter

AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

Om svetsare arbetar med härdplaster (epoxi, polyuretan, akrylater eller cyanoakrylater) gäller också krav på medicinska kontroller enligt
AFS 2005:6 Medicinska kontroller

Regler som kan gälla de produkter som tillverkas

AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar
AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar

Regler om beredskap för olyckor och som gäller om det inträffar en olycka

AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd

Regler som kan gälla om man använder stegar, arbetsbockar eller arbetar på hög höjd

AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

Regler som gäller om det förekommer att svetsare arbetar ensamma utan möjlighet att få kontakt med andra

AFS 1982:3 Ensamarbete

Regler som gäller vissa grupper av anställda

AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare
AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö
Läs mer på sidan Rutiner som måste fungera om hur man kan lägga upp arbetsmiljöarbetet.

Checklista för svetsverkstäder