Säkerhet - Svetsgods ska vara rent (1:19)

När du svetsar i gods, är det viktigt att godset är så rent som möjligt. Svetsning i gods som är ytbelagt, oljigt eller som innehåller isolering kan bilda mycket luftföroreningar. Ytbehandlingen eller isoleringen kan börja brinna. En brand innebär risk för brand i utsug och ventilationsfilter.

Om godset är oljigt ska det torkas av. Lägg trasan i soptunna med lock direkt efter avtorkning. Locket är för att hindra gnistor att antända trasan.

Om godset är ytbelagt, ska det slipas rent före svetsning. Rekommendationen är minst fem centimeters ren yta på varje sida av svetsfogen. Vid svetsning i tjockare gods kan betydligt mer behöva slipas rent.

Isolering tas bort om det är möjligt. Är det inte möjligt behöver du se till att ett bra punktutsug används och att den som svetsar använder tryckluftsmask. Upphettad isolering kan bilda giftiga gaser och partiklar. Ett exempel är allergiframkallande isocyanater som bildas när isolering av polyuretan upphettas. Polyuretan kallas också PUR eller skumgummi.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om